Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Toepasbaarheid. 

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de koper en op alle leveringen van de verkoper aan de koper behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele afwijkingen op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen alleen gelden nadat deze schriftelijk werden overeengekomen 


Inkoopvoorwaarden. 

Ingeval de inkoopvoorwaarden van de koper strijdig zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden primeren de laatste. 


Afspraken. 

Afspraken en toezeggingen gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn tegenover deze laatste slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging. Alleen al door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper zonder voorbehoud de toepassing van onze algemene verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 


Prijslijsten. 

De prijslijsten gepubliceerd door de verkoper zijn exclusief taksen en voor de standaardartikelen geleverd onder normale omstandigheden. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Bestellingen die aanvaard werden voor deze wijzigingen zullen nochtans uitgevoerd worden aan de oude prijzen, dit voor de beschikbare en onmiddellijk leverbare artikelen. 


Bestellingen. 

Onze goederen worden geleverd aan de op dat moment geldende prijzen, af voorraadruimte, exclusief alle kosten en taksen. Momenteel neemt de verkoper tijdelijk de transportkosten ten laste; aan deze voorwaarde kan steeds, en eenzijdig beslist door de verkoper, een einde worden gesteld. Opdat moment gelden dan de transporttarieven van dat moment. Voor leveringen buiten het standaard leveringssysteem zullen specifieke tarieven toegepast worden. De uitvoering van een bestelling is steeds ondergeschikt aan de beschikbaarheid van de goederen, de productiecapaciteit en nalevering genoteerd worden. Na leveringen worden steeds met de volgende bestellingen verzonden. 

(Enkel geldig voor groothandel)

Standaard leveringssysteem: bestelling beneden een totaal bedrag 300,00 euro ( Exclusief BTW), wordt een tarief van 15 euro (Exclusief BTW ) voor orders van Nederland . Voor facturen beneden de 150 euro wordt er een extra administratieve vergoeding gevraagd van 10 euro boven op de transport kosten. bestelling beneden een totaal bedrag 250,00 euro ( Exclusief BTW), wordt een tarief van 8,5 euro (Exclusief BTW ) voor orders van België.


 

Leveringstermijn. 

Behoudens andersluidende schriftelijk overeenkomst zijn de aangeduide leveringstermijnen niet bindend voor de verkoper. Deze zal ze trachten na te leven.
Laattijdige levering geeft de koper nooit het recht op schadevergoeding. Evenmin heeft hij in dat geval het recht om goederen te weigeren of de overeenkomst te verbreken.
De verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor om bestelde goederen zonder opgave van redenen  “ onder rembours te leveren of voor de verzending betaling te vragen; 


Plaats van levering. 

De levering geschiedt, en het risico van schade aan en/of verlies van goederen gaat op de koper over, op het moment van afgifte van de bestelde goederen aan de expediteur ten vervoer naar de koper. Little Me Collectie is bevoegd de expediteur namens de koper en voor diens rekening en risico vervoersopdrachten te geven. Aanspraken betreffende transportschade en manco’s dienen door de klant schriftelijk bij de expediteur te worden ingediend binnen 48 na levering van de goederen. Het wordt de koper aangeraden schade en manco’s op het ontvangstbewijs te laten aantekenen en te laten medeondertekenen door de chauffeur die de levering verzorgt. Indien de koper wenst dat Little Me Collectie tussenkomst in de bemiddeling met de expediteur, dan dient deze de onder reserve getekende vrachtbrief, met vermelding van de klacht binnen de 48 uur te ontvangen. 


Klachten. 

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen op straffe van onontvankelijkheid door de koper gemeld te worden aan de verkoper per aangetekend schrijven uiterlijk 5 dagen na levering. Klachten wegens verborgen gebreke dienen op straffe van onontvankelijkheid aan de verkoper gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek en ten laatste 1 maand na datum van levering. Deze gebreken worden geacht het gevolg te zijn van een slechte manipulatie, dit tot bewijs van het tegendeel door de koper. In ieder geval kunnen geen klachten meer aanvaard worden wegens zichtbare en/of verborgen gebreken indien de goederen na levering werden doorverkocht. 

Ingeval de verkoper de klacht gegrond acht zal hij dit melden aan de koper en zal hij het recht hebben om naar keuze hetzij de gebrekkige goederen terug te nemen en te vervangen door gelijkaardige goederen dan wel de koper te crediteren voor de factuurwaarden van de gebrekkige goederen (creditnota aan te rekenen op een volgende betaling van de koper) zonder daarbij gehouden te zijn tot verdere schadeloosstelling. 

Geen retourzending mag gebeuren zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze toestemming houdt geenszins een erkenning van aansprakelijkheid in. De terugzending gebeurt in ieder geval op kosten van de koper. In elk geval moet elke door de verkoper vooraf goedgekeurde retourzending voorafgegaan worden door het opsturen van de leveringsbon (of kopie daarvan) door de koper, dit met een gedetailleerde beschrijving van de aard en de omvang van de schade en/of manco. In geval van aanvaarding door de verkoper van deze beschrijving moeten de goederen teruggezonden worden in hun oorspronkelijke verpakking. 

Een klacht, zelfs indien gegrond, machtig in geen geval de koper de uitvoering van het contract te weigeren voor goederen die niet het voorwerp uitmaken van de klacht.
Een klacht kan de koper niet ontlasten van de verplichting op het bedrag van de openstaande facturen te betalen op de vervaldatum en volgens bedongen voorwaarden.
De aansprakelijkheid van de verkoper kan in geen geval (noch in geval van zichtbare gebreken, in geval van verborgen gebreken) de gefactureerde waarden, exclusief BTW overschrijden. 


Betaling particulier

Voor dat alle producten geproducteerd en geleverd worden moeten alle producten betaald worden.


Betaling groothandel

Facturen, producten en diensten geleverd door Little Me Collectie zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld. 

Betaling binnen de 8 dagen van de factuurdatum mag een korting van 2.% afgetrokken worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest opleveren van 12% per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 20% met een minimum van 100 EURO ten titel van conventionele en forfaitaire bepaalde schadeloosstelling, dit zelfs bij toekenning van respijttermijnen. 

Het uitblijven van betaling op de vervaldag van factuur brengt het verval mee van betalingsuitstel dat eventueel voor andere leveringen werd toegestaan en maakt dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar. 

De koper aanvaard dat wettelijke compensaties worden uitgesloten tussen vorderingen van de verkoper en eventuele vordering die de koper zou hebben op de verkoper. 

 

Er kan de koper geen enkele andere vermindering en korting zonder schriftelijk toestemming van de verkoper afgetrokken worden. De verkoper aanvaardt geen enkele bankkosten. 


Wanprestatie. 

Wanneer de koper hetzij in onderhavig contract hetzij in enig ander contract tussen partijen zijn verbintenissen t.a.v. de verkoper niet nakomt, hier inbegrepen de verplichting om de integrale aankoopprijs te betalen op de vervaldag, kan deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract tussen partijen ofwel zijn verbintenissen opschorten ofwel de contracten als ontbonden beschouwen zonder het recht op schade vergoeding in hoofde van de koper. Het volstaat dat de verkoper hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (o.m. per brief). Ingeval van ontbinding van de contracten is een schadevergoeding verschuldigd door de koper die forfaitair bepaald wordt op 15% van de waarden van het niet uitgevoerde contract. 


Overmacht. 

Overmacht zowel in hoofde van de verkoper als in hoofde van diens leveranciers, schorst de uitvoering van het contract, hier inbegrepen de leveringstermijnen, en geeft de koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht om het contract te verbreken. 


Eigendomsvoorbehoud. 

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs, in hoofdsom, kosten en aanhorigheden, voor alle goederen, ooit geleverd door de verkoper, niet heeft betaald. De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen gebeurt dus pas na integrale voldoening, in hoofdsom, kosten en aanhorigheden, van alle rekeningen van de koper. Zolang de goederen niet volledig betaald werden, in hoofdsom, kosten en aanhorigheden, is het de koper verbonden deze te verkopen buiten het normale handelsverkeer om, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden. De koper draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van goederen, eigendom van de verkoper, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de verkoper en dit ten belope van de verkoopprijs. In het geval dat de goederen het voorwerp zouden vormen van een beslag verbindt de koper zich ertoe de verkoper hiervan onmiddellijk te verwittigen. 


Bevoegdheid en toepasselijk recht. 

In het geval van betwisting betreffende het ontstaan, de uitvoering en de interpretatie van onderhavige overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van Koophandel van het arrondissement van Ieper , en voor de geschillen die tot haar bevoegdheid behoren, de Vrederechter bevoegd. 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch Recht. 


Schuldvordering. 

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare waardepapieren houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van bovenstaande verkoopsvoorwaarden.